Vanish Gold Powergel odstraňovač skvrn

Vanish Gold Powergel odstraňovač skvrn. Skvrny odstraní již za 30 sekund***

Vlastnosti produktu

  • Úžasné odstranění skvrn
  • Odstranění skvrn za 30 sekund

Dostupné v: 200 ml

Popis produktu

Vanish Gold Powergel odstraňovač skvrn umožňuje zaměřit se dokonce i na nejodolnější skvrny a úspěšně je odstranit již při prvním použití za 30 sekund. ***Účinky přípravku Vanish Gold Powergel byly prokázány na skvrnách od hořčice, trávy, čaje, červeného vína a oleje.

Bezpečné na barevné i bílé materiály. Před použitím otestujte stálobarevnost na skryté části. Opláchněte a nechte oschnout. Nedrhněte čokoládové skvrny. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí nebo kůži. Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy – například dřevo, kovy atd. Nepoužívejte na oděvy, u kterých je doporučeno pouze chemické čištění.

Bezpečnostní upozornění: Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, ethoxylované; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po použití si důkladně umyjte ruce. Při zmáčknutí lahve nemiřte směrem na oči.

EA_8113678